ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ไต้หวัน 4D3N บิน KLM


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์ไต้หวัน 4D3N บิน KLM สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซื่อหลินไนท์พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์วัดจงไถชานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ไทเป ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งขนมเค้กสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น– สนามบินเถาหยวนกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน ปี 2558


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน 4D3N บิน KLM

ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซื่อหลินไนท์


11.00 น.
พร้อมกันตามเวลานัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLMนำท่านเช็คอินและผ่านพิธีการสนามบินขาออก โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

14.30 น.
โดยเที่ยวบินที่ KL877 ออกเดินทางสู่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

19.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก FORTUNE HYATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์


เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม

สาย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กู้กง ชมโบราณวัตถุและสมบัติล้ำค่าของประเทศจีนกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื่องปั้นดินเผาเครื่องทองแดงสัมฤทธิ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงหยกที่ล้ำค่าและได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเชคได้นำมาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ำตาล เหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี และประวัติ ศาสตร์จีนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน 

12.00 น. (เที่ยง)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ชมชีวประวัติ และรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากอนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งเสื้อผ้าวัยรุ่น ย่านซึเหมินติง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า Onitsuka Tiger ตามอัธยาศัยจนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน และเมืองท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญทางภาคกลาง 

หัวค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นช้อปปิ้งตลาดไนท์พลาซ่าย่านฝงเจี่ย ให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าราคาถูก เช่น เสื้อผ้าวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า Onitsuka Tiger ตามอัธยาศัย 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 วัดจงไถชานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ไทเป ตึกไทเป 101


เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม

สาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่เที่ยวชมวัดจงไถชานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่มีการบูรณะใหม่โดยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของตะวันออกและตะวันตก รวมถึงความเป็นศิลปะ ความสำคัญทางวิชาการวัฒนธรรมและศาสนา ก่อให้เกิดสถาบันในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธ ที่เน้นย้ำหลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ากับชีวิตคนและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เป็นวัดที่งดงามดูทันสมัยที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงามนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยัน-จันทรา) เมืองหนานโถว

12.00 น. (เที่ยง)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย
นำท่านล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยัน-จันทรา) ตั้งอยู่ภาคกลางขอไต้หวัน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในไต้หวัน ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใต้ของเกาะกวงหัวในทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยว และส่วนเหนือของเกาะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบ นำท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซำจั๋ง และเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ นมัสการเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และขงจื่อ เทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านขึ้น ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89) ตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่กว่าสิบแห่ง เทียบเท่ากับ สยามพาราก้อนของเมืองไทย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักFORTUNE HYATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 ช้อปปิ้งขนมเค้กสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น– สนามบินเถาหยวน


เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด ขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันและเป็นของฝากที่เป็นตัวแทนประเทศไต้หวันได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนขนมประจำชาติไต้หวันเลยทีเดียว เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

12.00 น. (เที่ยง)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน 

17.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านตรวจเช็คสัมภาระและตั๋วที่นั่ง 

20.00 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL878

22.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามรายการ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
  • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
  • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


  อัตรานี้ไม่รวม

   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
   • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
   • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
   • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
   • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ