ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น- หมู่บ้านวัฒนธรรม- ยาบัวหิมะ – ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์อลังการ เซินเจิ้น-วิคตอเรียพึค-หาดรีพัสเบย์- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


15.00 น.
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร1ขาออกชั้น 2 สายการบิน CITY AIRWAYS พบจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

17.00 น.
เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ E8 326 / บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

21.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 ) พักที่ฮ่องกง PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 ฮ่องกง-เซินเจิ้น- หมู่บ้านวัฒนธรรม- ยาบัวหิมะ – ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์อลังการ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร **ติ่มซำฮ่องกง** ( 2 ) นำท่านเดินทางผ่านด่านคนเข้าเมืองสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช ใช้เวลาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง นำท่านเที่ยวชม “China Folk Culture Village” หรือ “หมู่บ้านวัฒนธรรม” ซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่งให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ เช่น กำแพงเมืองจีน, พระใหญ่เล่อซ่าน, ถ้ำหลงเหมิน, เมืองหางโจว ซูโจว,วิวกุ้ยหลิน,สิบสองปันนา, พระราชวังกู้กง,พระราชวังโปตาลา,หมู่บ้านมองโกล ฯลฯ และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลาย แก้น้ำร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แก้ริดสีดวง,ฮ่องกงฟุต

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) ** เป็ดปักกิ่ง ** นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น กระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, รองเท้า, เสื้อผ้า, ของเล่นเด็ก ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ตามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) ** อาหารทะเล ไวน์แดง ** นำท่านจะได้ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรมอันสวยงามตระการตา อลังการด้วยแสง สี เสียง ใช้ผู้แสดงจำนวน 200 ชีวิต พักที่เซินเจิ้น CENTURY PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 เซินเจิ้น-วิคตอเรียพึค-หาดรีพัสเบย์- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 5 ) นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ จากนั้นชมโรงงานจิวเวอร์รี่ HKJ ที่มีชื่อเสียงมากของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับแบบต่างๆ มากมาย
จากนั้นให้ท่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, GIODANO ฯลฯ
(***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสนุกกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ***)

18.00 น.
พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรม กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

21.30 น.
ออกเดินทางโดย สายการบิน CITY AIRWAYS เที่ยวบินที่ E8 329

23.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
  • 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
  • 3. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย
  • 4. ค่าอาหาร 5 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
  • 5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
  • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500, 000.-/1,000,000 บาท
  • 8. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน เฉพาะพาสปอร์ตไทย (วีซ่ากรุ๊ป)


  อัตรานี้ไม่รวม

   • 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 15 กก. (ถ้ามี)
   • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
   • 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
   • 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
   • 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ