ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์ สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯกรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปนกรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซเวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินแทร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)อินแทร์ลาเค่น - Jungfraujoch - ถ้ำน้ำแข็ง - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเชโด้TGV เจนีวา-ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซน - ร้านค้าปลอดภาษีถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Galeries Lafayetteกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์ยุโรป ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 กรุงเทพฯ


23.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตูหมายเลข 9 ของสายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน


2.30 น.
ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK419

6 โมงเช้า
เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง)

9.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK097

12.30 น.
เดินทางถึง Leonardo Da Vinci (Fiumicino) Airport ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) รัฐอิสระปกครองตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอ ลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) สถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั้นแกะสลักเพียต้า (Pietà) ผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล (Michelangelo), เสาพลับพลา Fontana dei Quattro Fiumi ที่ออกแบบโดย จัน โลเรนโซ แบร์นินี (Gian Lorenzo Bernini) และยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในสมัยยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน (Arco di Costantino) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมันฟอรั่ม (Foro Romano), น้ำพุเทรวี่ (Fontana di Trevi) จุดกำเนิดของเสียงเพลง Three Coins in the Fountain ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทรตามตำนานกล่าวไว้ว่า หากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้ จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน (Piazza di Spagna) แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

ค่ำ
❖ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ❖ พักที่ Euro Hotel (Fiano Romano) หรือระดับเดียวกัน ที่ กรุงโรม, ประเทศอิตาลี

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ


เช้า
❖ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ❖ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) ผ่านบริเวณที่ราบระหว่าง เชิงเขา Monte Pisano ใน แคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอิทรัสกัน

12.00 น. (เที่ยง)
❖ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ❖ นำท่านเดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ จัตุรัสดูโอโม (Piazza del Duomo) สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า (Torre di Pisa) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีไปยัง นครเวนิซ เมสเตร (Venice Mestre) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของ แคว้น Veneto

ค่ำ
❖ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ❖ พักที่ Delfino Hotel หรือระดับเดียวกัน ที่ นครเวนิซ, ประเทศอิตาลี

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 เวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินแทร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)


เช้า
❖ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ❖ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ (Venice) เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค (San Marco) ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge’s Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองแค้วนในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ผ่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Piazza di San Marco) ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำหรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก พิเศษ นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (Gondola) (ใช้เวลาล่องประมาณ 30 นาที) เพื่อชมมนต์เสน่ห์ของนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ (Grand Canal) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานรีอัลโต (Rialto) ผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล (Michelangelo) ได้เวลานัดหมายนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่ง

12.00 น. (เที่ยง)
❖ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ❖ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินแทร์ลาเค่น (Interlaken) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาของสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้พบประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมกับแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพต่างๆ ที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอินแทร์ลาเค่น ซึ่งดูแล้วงดงามราวกับภาพฝัน ส่วนใครที่ชอบช้อปปิ้ง ที่เมืองอินแทร์ลาเค่นมีร้านค้าแบรนด์ดัง นาฬิกาสุดหรู มีดพับสวิส ช็อคโกแลตและอื่นๆ อีกมากมายไม่แพ้เมืองอื่นๆ

ค่ำ
❖ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ❖ พักที่ Krebs Interlaken Hotel หรือระดับเดียวกัน ที่ เมืองอินแทร์ลาเค่น, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 อินแทร์ลาเค่น - Jungfraujoch - ถ้ำน้ำแข็ง - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเชโด้


เช้า
❖ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ❖ นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขายุงเฟรา (Jungfraujoch) โดยรถไฟ ขึ้นสู่ความสูงที่ประมาณ 4,200 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชม ถ้ำน้ำแข็ง มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา

12.00 น. (เที่ยง)
❖ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ❖ นำท่านเดินทางสู่ นครเจนีวา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น เมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ (United Nation), องค์การอนามัยโลก(World Health Organization), องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) เป็นต้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ น้ำพุเชโด (Jet d’Eau) น้ำพุที่ได้รับการยกย่องว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 145 เมตร และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยน้ำพุสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง รวมไปถึงจากทางอากาศด้วย จากนั้นชม สะพานมงบลองค์ (Mont-Blanc Bridge) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาดอกไม้ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบแจนีวา ที่บ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมในด้านผลิตนาฬิกาของสวิส จากนั้นชม อนุเสาวรีย์ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) บนเกาะรุสโซ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปริม ทะเลสาบเจนีวา อันสวยงามตามอัธยาศัย

ค่ำ
❖ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ❖ พักที่ Hotel de la Prix หรือระดับเดียวกัน ที่ นครเจนีวา, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 TGV เจนีวา-ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล


เช้า
❖ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ❖ นำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟ TGV เพื่อเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris)

9.00 น.
รถไฟออกจากสถานีเจนีวามุ่งสู่ มหานครปารีส นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ผ่าน เมืองโอแซค์ (Auxerre), เมืองฟงแตนบโล (Fontainebleau)

12.00 น. (เที่ยง)
❖ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ❖ นำท่านผ่านชม โบสถ์นอเทรอดาม (Notre-Dame Cathédrale) ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษก จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon Bonaparte) ขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้รับความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างนครปารีส ได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปที่มุม ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champs-Élysées) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของมหานครปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย อาร์ค เดอ ทริองฟ์ (Arc de Triomphe) ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกรียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) อดีตเคยเป็นลานประหาร พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 (Louis the 16th) และ พระนางมารีอองทัวแนต (Marie Antoinette) จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place de la Trocadéro) เพื่อบันทึกภาพของ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุดและเห็นหอไอเฟลได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ

12.30 น.
รถไฟเดินทางถึง สถานีปารีส กาค์ เดอ ลียง (Paris Gare de Lyon)

ค่ำ
❖ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ❖ พักที่ Hotel Mercure Paris Ivry qui de Saine หรือระดับเดียวกัน ที่ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซน - ร้านค้าปลอดภาษี


เช้า
❖ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ❖ นำคณะเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ภายในพระราชวังได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม, ห้องสันติภาพ ฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

12.00 น. (เที่ยง)
❖ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ❖ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาโตมูช (Bateau Mouche) เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือ มีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) นำท่านสู่ย่านโอเปร่า เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิ เครื่องสำอางค์, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย ที่ Benlux Duty Free Shop

ค่ำ
❖ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ❖ พักที่ Hotel Mercure Paris qui de Saine หรือระดับเดียวกัน ที่ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Galeries Lafayette


เช้า
❖ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (อิสระอาหารกลางวันและเย็น) ❖ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ. 1993 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัย ราชวงศ์คาเปเทียน (Capétienne) ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior, Longchamp ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลล์ (Charles de Gaulle Airport) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ

21.00 น.
ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK076

ทัวร์ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 กรุงเทพฯ


6.30 น.
เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

9.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK418

18.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม.........
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ


อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
  • 2. ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
  • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
  • 4. ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
  • 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
  • 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States - Short Stay
  • 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท
  • 9. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน


  อัตรานี้ไม่รวม

   • 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
   • 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
   • 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
   • 5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ