ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9 วัน


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9 วัน สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ - ปารีสมหานครปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมูซพระราชวังแวร์ซายน์ –ช้อปปิ้ง - ดีจองดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส- ลูเซิร์นลูเซิร์น – ทะเลสาบทิทิเช่ (เยอรมัน) - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์กไฮเดลเบิร์ก- เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บอบพาร์ด - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคญจน์โคโลญจน์ – ฟลอริเอท 2012 (FLORIADE 2012 ) (เนเธอร์แลนด์ ) – อัมสเตอร์ดัม กรุงอัมสเตอร์ดัม –ล่องเรือกระจก - ร้านเจียระไนเพชร – ถนน Red Light - ดัมสแควร์ - สนามบิน กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9 วัน

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ปารีส


23.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EGYPT AIR เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 2 มหานครปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมูซ


2.00 น. (ตีสอง)
บินลัดฟ้าสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่ MS 961 // MS 799 ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร ประมาณ 2 ชม. )

16.30 น.
ถึงสนามบิน ชาลเดอโกล นครปารีส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่นครปารีส ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ผ่านชมความงามของอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์, จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด แล้วนำท่านข้ามสู่เกาะ อิล เดอ ลา ซิเต้ เพื่อผ่านชมความงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ที่เคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษก นโปเลียนขึ้นครองราชย์และมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ โกธิค นำคณะชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือ “บาโตมูซ”ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ กับบรรยากาศสุดโรแมนติค

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 3 พระราชวังแวร์ซายน์ –ช้อปปิ้ง - ดีจอง


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนเรอเดอฮัสมันร้านค้าปลอดภาษี ,ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส,ห้างแพลงตองอาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆมากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เป็นต้น จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 4 ดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส- ลูเซิร์น


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองตากอากาศที่มีทัศนีย์ภาพสวยงาม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนยอดเขา นำชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน และเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NH LUCERN HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 5 ลูเซิร์น – ทะเลสาบทิทิเช่ (เยอรมัน) - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศเยอรมันสู่เมือง ทิทิเช่ ผ่านชมป่าดำ ซึ่งถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบทิทิเช่ ซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อนาฬิกากุ๊กกรูที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกรูที่มีชื่อเสียงที่สุด

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เพื่อถ่ายรูปกับความสวยงามของ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ถูกสร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1300 ตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค มีอยู่มากมาย ส่วนใหญ่จะ มีให้นักท่องเที่ยวมัก ได้เห็นในช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาล และยังมีไบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดง เมื่อ ขึ้นไปอยู่บนเนินเขาที่ตั้งของปราสาท แห่งนี้จะมีบริเวณชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังเห็นแม่น้ำเนคคาร์ ที่ใหลผ่าน ตัวเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้มีชื่อเสียงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่องกว่า 4๐๐ปี ตัวอาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก 2 อาคารที่อยู่ ทางตะวันออกและทางเหนือสร้างเมื่อศตวรรษที่ 16 ซึ่งถือว่า เป็นอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิร์กยังมีห้องเก็บไวน์ซึ่ง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ที่เป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก NH WEINHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 6 ไฮเดลเบิร์ก- เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บอบพาร์ด - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคญจน์


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ (St. GOAR) เมืองสวยริมแม่น้ำไรท์ นำท่านล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีทั้ง ปราสาทเก่า ไร่องุ่น และบ้านเรือนแบบเยอรมันแท้ๆ กับบรรยากาศสุดโรแมนติค จนถึงบอบพาร์ด (BOPPARD)

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ นำท่านชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) สร้างสำเร็จพร้อมกับมีพีธีวางหลักหินบันทึกข้อมูลการก่อสร้าง (foundation stone) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น (แม้ปัจจุบันก็ยังติดอันดับต้น ๆ) ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญนับจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลญและประเทศเยอรมนี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2536 ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก NH HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 7 โคโลญจน์ – ฟลอริเอท 2012 (FLORIADE 2012 ) (เนเธอร์แลนด์ ) – อัมสเตอร์ดัม


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางออกสู่เมือง VENLO ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม. นำท่านชมงานเทศกาลดอกไม้โลกฟลอริเอด 2010 (FLORIADE 2012) ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี ซึ่งครั้งล่าสุดจัดเมือปี ค.ศ. 2002 ที่ท่านจะได้ชมวิวัฒนาการเพาะปลูก – บำรุงดูแลดอกไม้ประดับที่สวยงามขึ้นชื่อทั้งใน ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย ให้ท่านได้ชื่นชมสวนและนิทรรศกาลของแต่ละประเทศที่มาร่วมงาน ( อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ งานสวนดอกไม้ฟลอริเอท) ( ช่วงระยะเวลาการเข้าชมงาน ขึ้นอยู่กับโรงแรมเมืองที่พัก ระยะทาง การจราจร ทั้งนี้หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการเข้าชมให้เหมาะสม กับโปรแกรมต่างๆ)

15.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 8 กรุงอัมสเตอร์ดัม –ล่องเรือกระจก - ร้านเจียระไนเพชร – ถนน Red Light - ดัมสแควร์ - สนามบิน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด นำท่านชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อหรือชม เพชร ในราคาสุดพิเศษ นำท่านเดินเล่นบริเวณย่าน เรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯ นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่าน ดัมสแควร์ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงอัมสเตอร์ดัม (อิสระอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

16:00 น.
คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MS 758 // MS 960 ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร 2.30 ชม. )

ทัวร์ทัวร์ยุโรป,ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิส,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ วันที่ 9 กรุงเทพฯ


14.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  • 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  • 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
  • 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
  • 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
  • 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
  • 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
  • 8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน


  อัตรานี้ไม่รวม

   • 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
   • 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
   • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
   • 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ