ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
ดอนเมือง – มัณฑะเลย์ – วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อู่เป่ง - พระราชวังมัณฑะเลย์– มัณฑะเลย์ฮิล (-/-/D)มัณฑะเลย์ –มิงกุน –เจดีย์มิงกุน –ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี – วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอร์ - พุกาม (B/L/D)พุกาม –ตลาดเช้าเมืองพุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี - วิหารธรรมยันจี – วัดสัพพัญูญู - วิหารชเวชันดอ (B/L/D)พุกาม – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ (B/-/)กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์พม่า ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์พม่า ปี 2561


รายละเอียด ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม

ทัวร์ทัวร์พม่า วันที่ 1 ดอนเมือง – มัณฑะเลย์ – วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อู่เป่ง - พระราชวังมัณฑะเลย์– มัณฑะเลย์ฮิล (-/-/D)


8.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย FD

11.00 น.
บินลัดฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2760

12.30 น.
เดินทางถึง สนามบินมันฑะเลย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า เมืองมัณฑะเลย์เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยน แปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ออกไป 12กิโลเมตร พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นในปี 1782 ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี โดยย้ายจากเมืองอังวะ ตามคำแนะนำของเหล่าปุโรหิตโหราจารย์ ที่หวั่นวิตกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงขึ้นครองราชย์ การชิงอำนาจในช่วงนั้น เริ่มจากการสังหารหมู่ การใช้ไฟกวาดล้างโจมตีหมู่บ้านป่างคะในละแวกเมืองสกายน์ คนในหมู่บ้านถูกไฟครอกตายอย่างน่าสยดสยอง เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพ้องว่า ควรย้ายราชธานีไปอยู่ที่อมรปุระ ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทน จึงมีการบันทึกเรื่องราวของเมืองหลวงใหม่กับประชากรกว่า 200,000 คนเอาไว้นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล จากนั้นนำท่านสู่ ทะเล สาบต่าวตะหมั่น ระดับน้ำในทะเลสาบจะมีน้ำขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ำจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ในช่วงนั้นชาวบ้านจึงมีการทำการเพาะ ปลูกหลายชนิดเช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือท้องน้ำมีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อู่เป่ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่นำมาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี พร้อมทั้ง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงาม ที่สะพานไม้แห่งนี้ด้วย พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บนภูเขามัณฑะเลย์ •จุดแรก : วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระบรมธาตุที่ขุดพบที่แคว้นคันธารราษฎร์ ในประเทศอินเดีย มีอักษรจารึกว่าเป็นของพระเจ้ากนิษกะมหาราช ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ในกษัตริย์ 8 พระองค์ของอิน เดียที่ได้รับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา แต่ภายหลังไม่มีความสำคัญต่อชาวมุสลิมที่ปกครองแคว้นคันธารราษฎร์ รัฐบาลอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมที่ปกครองอินเดียจึงมอบให้พุทธสมาคมแห่งพม่าในปีพ.ศ. 2415 ต่อมามีฤาษีตนหนึ่งชื่อ “อูขันตี” ซึ่งชาวพม่าเคารพนับถือรวบรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนสร้างวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ขึ้น แต่เนื่องจากได้รับเงินบริจาคมากถึง 700,000 รูปี จึงนำเงินไปสร้างปูชนียสถานอื่นๆเพิ่มเติมบนภูเขาแห่งนี้ •จุดที่สอง : เมื่อเดินขึ้นเกือบถึงยอดเขามีพระพุทธรูป “ชเวยัตดอร์”ประทับยืนขนาดใหญ่ปิดทองทั้ง 2 องค์ทางพม่าเรียกว่า “ปางพยากรณ์”ตามตำนานว่า พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า ดินแดนนี้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาและไม่ไกลกันมีรูปปั้นยักขินีที่ตัดเต้านมถวายพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงเจตนาว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นชายเพื่อบวชในพุทธศาสนา ซึ่งพระเจ้ามินดงทรงเชื่อว่ายักขีนีคือชาติปางก่อนของพระองค์นั่นเอง •จุดที่สาม: บนยอดเขามัณฑะเลย์มีวิหาร “ซูตองพญา” รูปทรงคล้ายมณฑปครอบพระมหามัยมุนี ภาย ใต้วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม รอบวิหารมีระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์พม่า วันที่ 2 มัณฑะเลย์ –มิงกุน –เจดีย์มิงกุน –ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี – วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอร์ - พุกาม (B/L/D)


4.00 น. (ตีสี่)
นำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้า เวลาประมาณตี 4 พระมหาเถระและสัปบุรุษก็จะมากระทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมแป้งทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริงๆ จากนั้นเดินทางกลับไปยังโรงแรม

7.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน นำท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ เป็นผลสำเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทำการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทำสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจำนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจำนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทำการซ่องสุมกำลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายัง มัณฑะเลย์

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ชมวิหารชเวนันดอร์ เคยตั้งอยู่ในพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงเพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้จนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้ พระเจ้าตี่ปอก็โปรดฯ ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน นำท่านสู่ วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน)สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา พระ ไตรปิฎกครั้งที่ 5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก ใช้เวลานานถึง 6 เดือน กว่าจะแล้วเสร็จ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อเดินทางต่อไปยังพุกาม

เย็น
ออกเดินทางไปยังพุกาม โดยสารการบิน KBZ เที่ยวบินที่ .........

หัวค่ำ
ถึงพุกาม นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองประวัติศาสตร์ พุกาม

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ BLAZING HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์พม่า วันที่ 3 พุกาม –ตลาดเช้าเมืองพุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี - วิหารธรรมยันจี – วัดสัพพัญูญู - วิหารชเวชันดอ (B/L/D)


7.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองพุกาม และเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ เจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทอง ขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ พาท่านชม ติโลมินโล ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล” จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ชเวกุจี แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงาม ด้วย สถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง จากนั้นนำท่านชม วัดสัญพัญญู อันเป็นวิหารที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม จากจุดนี้จะมองเห็นทัศนียภาพของท้องทุ่งเจดีย์นับพันๆ องค์ แห่งเมืองพุกาม สุดลูกหูลูกตา ตื่นตาประทับใจกับแสงสะท้อนยามเย็น จากนั้นนำท่าน นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง นำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ จากนั้นไปชม พระอาทิตย์อัสดงที่แม่น้ำอิระวดี หลังจากนั้นเดินทางไปชม พระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามที่สุดบน วิหารชเวชันดอร์

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ BLAZING HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์พม่า วันที่ 4 พุกาม – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ (B/-/)


6 โมงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

7.00 น.
นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เมืองพุกาม อำลาเมืองเมืองประวัติศาสตร์พุกาม โดยสารบิน ย่างกุ้ง แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ .................

8.00 น.
ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ จากนั้นต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.00 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2761

15.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……


อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน แอร์เอเชีย
  • ค่าตั๋วบินภายใน มัณฑะเลย์ พุกาม มัณฑะเลย์
  • ค่าภาษีสนามบินพม่า 310 บาท ค่าภาษีสนามบินไทย
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • ค่าที่พักในโรงแรมตามที่ระบุบในรายการหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  • ค่าธรรมเนียมยืนขอวีซ่า
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
  • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)


  อัตรานี้ไม่รวม

   • ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย / ทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ
   • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
   • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
   • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ