ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์คุนหมิง 4DAYS


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์คุนหมิง 4DAYS สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกรคุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง –ตำหนักทองวัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง 4DAYS

ทัวร์ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกร


8.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เช็คเอกสารเดินทางและสัมภาระ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยบริการ

11.00 น.
เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

14.00 น.
ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง ซึ่งถือเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซัน โดยรถไฟฟ้าพื้นเมือง ขึ้นชมวัดจีนในลัทธิเต๋าบนไหล่ทางที่สร้างด้วยแรงศรัทธา เดินทางผ่าน ประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูสิริมงคล ซึ่งตามความเชื่อจีนโบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดได้เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีแต่โชคลาภ พร้อมทั้ง ชมทัศนียภาพอัน งดงามของทะเลสาบ “เตียนฉือ”

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มลอง อาหารพื้นเมืองของยูนาน พร้อมชม“ โชว์พิเศษของ ชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ” เข้าพักโรงแรม NEW ASIA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน วันที่ 2 คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่ที่สวยงามเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ซึ่งเป็น ถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ภายในถ้ำมีถ้ำเทวดา ถ้ำป่าหิน ซึ่งมหัศจรรย์และสวยงาม โดยเฉพาะตรงกลาง ของถ้ำจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงตกลงมาเป็นสองสาย เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงาม พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรม SHUANGLU HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน วันที่ 3 อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง –ตำหนักทอง


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

สาย
นำท่านท่องเที่ยวไปใน อุทยานป่าหิน ( สือหลิน ) มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 1,200 ไร่ มีลักษณะที่สวยงามแปลกตาแตกต่างกันไป บ้างจะดูเหมือนดอกหญ้าแทรกตัวขึ้นกลางทุ่งหญ้า บ้างเหมือนภูผาบ้ างเหมือนเห็ดสมุนไพร ฯลฯ นอกจากนี้เส้นทางเดินชมในอุทยานก็ยังวกวนประดุจเขาวงกตเลยทีเดียว

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง จากนั้นนำท่านชม ตำหนักทองสัมฤทธิ์จิ้นเตี้ยน หรือ วังไห่เหอ สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบพระราชวังหลวงของปักกิ่ง เป็นตำหนักที่หล่อด้วยโลหะที่ใหญ่ที่สุด มีหลังคาและผาผนังสร้างขึ้นจากแผ่นทองเหลือง

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรม NEW ASIA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน วันที่ 4 วัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

สาย
นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงและมีประวัติ ยาวนานกว่า 1,200 ปี ที่นี่ท่านจะได้ชม ศาลากลางน้ำทรงแปดเหลี่ยม นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และมนัสการพระพุทธชิราชจำลอง ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชนะนันท์ ได้มอบไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของพี่น้องชาวไทย – จีนครั้งเมื่อท่านมาเยือนนครคุนหมิง จากนั้น ช้อบปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่สนามบิน

15.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบินคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG613

16.30 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
สินค้ารัฐบาลจีนที่แวะชม : โรงงานบัวหิมะ / โรงงานผลิตชา / ไข่มุกน้ำจืด / โรงงานผ้าไหมจีน
หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป


อัตรานี้รวม

    • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ ชั้นทัศนาจร / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ที่พักตามรายการระบุ 2 ท่าน : ห้อง / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ / น้ำดื่มบนรถทุกวัน / รถบัสนำเที่ยวตามรายการ / มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) / วีซ่าจีน (เฉพาะพาสปอร์ตไทย) / ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


    อัตรานี้ไม่รวม

      • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ /ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว / ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ